Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych), informujemy o przetwarzaniu Pana/Pani danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Marek Adamski i Magdalena Prasek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Adamski, Prasek s.c. Może się Pan/Pani skontaktować z nami w następujący sposób:

– listownie na adres siedziby kancelarii: ul. Legionowa 5/2, 20-053 Lublin.

– poprzez e-mail: m.adamski@radca.lex.pl

– telefonicznie: (81) 534-90-13

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe udostępnione nam zostały przez Pana/Panią w związku ze świadczeniem pomocy prawnej i wykorzystujemy je w następujących celach:

  1. w celu udzielenia pomocy prawnej/ w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia oraz gdy zajdzie konieczność do reprezentowania Pana/Pani w postępowaniu sądowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do prawidłowego wykonania umowy świadczenia usług prawnych;
  2. w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest ustawa o rachunkowości i Ordynacja podatkowa;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  4. w celach archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie i przekazywane:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, działającym na nasze zlecenie:

– biuro rachunkowe – w zakresie świadczenia nam usług podatkowych, rachunkowych i kadrowych,

b) innym podmiotom:

– bankom – w celu dokonania wzajemnych rozliczeń z tytułu zawartej umowy,

– podmiotom świadczącym działalność pocztową.

c) innym administratorom danych przetwarzającym Pana/Pani dane we własnym imieniu: sądom, mediatorom, adresatom roszczeń, przeciwnikom procesowym, ich pełnomocnikom.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA poza Szwajcarią).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej będą przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych (odpowiednio 10, 3 lata lub inny okres wynikający z przepisów szczególnych). Okres przechowania danych nie może się skończyć wcześniej niż to wynika z przepisów o rachunkowości, które nakazują przechowywanie dowodów księgowych umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

7. INFORMACJA O WYMOGU /DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było i jest:

– warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej,

– dobrowolne.

Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy zlecenia o świadczenie pomocy prawnej i jej wykonania.

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI LUB PROFILOWANIU

Informujemy, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.