Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Polityka cenowa

Ceny świadczonych usług uzależnione są od ich rodzaju.

Przy umowach stałej obsługi prawnej proponujemy Klientom dwa warianty wynagrodzenia:

  1. stała, ryczałtowa stawka miesięczna za obsługę prawną
  2. wynagrodzenie godzinowe obliczane wg czasu pracy poświęconego na obsługę prawną Klienta.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w indywidualnych uzgodnieniach z Klientem i uzależniona jest od szacowanego nakładu pracy (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) lub rzeczywistego nakładu pracy na rzecz Klienta (przy wynagrodzeniu godzinowym).

Przy zleceniach indywidualnych uzgadniana jest stawka ryczałtowa za realizację zlecenia. Praktykujemy też wynagrodzenie godzinowe uzależnione od czasu pracy poświęconego na realizację zlecenia.

Przy zleceniach procesowych stosujemy stawki zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Ich wysokość jest każdorazowo uzależniona od wartości sprawy i jej stopnia skomplikowania.
W wielu sprawach dopuszczamy też uzależnienie znacznej części wynagrodzenia za prowadzenie sprawy od jej pozytywnego wyniku dla Klienta.
W każdym przypadku podstawową dewizą Kancelarii jest rzetelność i czytelność zasad finansowych.
W podpisywanym przez Klienta dokumencie zlecenia, w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości wskazane są kwoty i terminy wymagalności wynagrodzenia Kancelarii, jak również wskazywane są inne koszty, których poniesienia Klient powinien się spodziewać.