Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Dobra osobiste

Nasza Kancelaria wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym dotyczących ochrony godności osobistej, dobrej sławy, wizerunku, firmy, prywatności, nazwiska lub pseudonimu, zdrowia, wolności, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej.
Oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym oraz osobom prawnym, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób znanych i uczestniczących w życiu publicznym, a przez to szczególnie narażonych na naruszenie ich dóbr osobistych, jak również do osób niewykonujących żadnych funkcji publicznych lub społecznych, którzy uznali, że ich dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone.
Pomagamy naszym Klientom zarówno na etapie negocjacji, rozmów ugodowych, ale także jeżeli wymaga tego ich interes, na etapie postępowania sądowego, w ramach wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Proponowana przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje:

  • przygotowanie i negocjowanie treści umów i oświadczeń na wykorzystanie dóbr osobistych, takich jak: wizerunek, nazwisko, pseudonim, zarówno dla celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych,
  • sporządzenie przedprocesowych wezwań do zaniechania naruszeń lub zaniechania działań grożących naruszeniem dóbr osobistych, jak również wezwań do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych,
  • wystąpienie do sądu z powództwem o ochronę dóbr osobistych w celu, usunięcia skutków naruszenia w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub dochodzenia zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe wyrządzone naruszeniem dóbr osobistych,
  • profesjonalną reprezentację w postępowaniu mediacyjnym i sądowym,
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie naruszeń dóbr osobistych.