Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Kancelaria on-line

W wielu sprawach (projekty umów i pism, opinie prawne itp.) możecie Państwo zadawać pytania prawne elektronicznie, bez konieczności składania wizyty w Kancelarii. Procedura w takich przypadkach jest następująca:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Kancelarię Radców Prawnych Adamski, Leś-Soroka, Prasek w Lublinie

I. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUGII

1. Kancelaria za pośrednictwem usługi „KANCELARIA ON-LINE” świadczy następujące usługi prawnicze:

  • udziela porad prawnych
  • przygotowuje opinie, ekspertyzy i analizy prawne
  • przygotowuje projekty umów

II. ZASADY ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu uzyskania porady prawnej Usługobiorca winien wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej:
www.kancelaria-adamski.pl w zakładce „Kontakt”, formułując ogólnie przedmiot zlecenia. Usługobiorca może również podać swoje imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefoniczny.
2. Usługobiorca musi podać adres e-mail będący w jego posiadaniu. Wszelka korespondencja będzie prowadzona na ten adres.
3. Usługodawca zastrzega świadczenie usługi tylko i wyłącznie w przypadku przesłania zapytania w powyżej opisany sposób.
4. Usługobiorca nie może przesyłać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
5. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Usługobiorcę formularza zgłoszeniowego, Usługodawca skontaktuje się za pośrednictwem e-maila bądź drogą telefoniczną z Usługobiorcą w celu ustalenia szczegółów istotnych dla realizacji zlecenia, ewentualnie także poprosi o przesłanie skanów dokumentów mających być przedmiotem analizy lub potrzebnych do realizacji zlecenia.
6. Po dokonanej analizie przedstawionego zagadnienia prawnego, Usługodawca dokonuje wyceny usługi oraz określa prognozowany termin realizacji usługi i przesyła Usługobiorcy ww. informacje do akceptacji na podany w zgłoszeniu adres internetowy.
7. W przypadku, gdy kwota wyceny i termin realizacji zostają zaakceptowane przez Usługobiorcę, Usługobiorca dokonuje wpłaty na podany w wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy Usługobiorcy numer konta bankowego.
8. Usługodawca wykona Usługę po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
9. Wynik usługi Usługodawcy zostanie przekazany Usługobiorcy drogą elektroniczną.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca, który ma zastrzeżenia do wykonanej usługi ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wykonania za pośrednictwem drogi elektronicznej, na adres: m.adamski@radca.lex.pl.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres oraz adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej e-mail przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres podany przez Usługodawcę.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się w chwili jej wykonania.
Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga przesłania stosownego oświadczenia na adres mailowy drugiej strony.

V. WARUNKI TECHNICZNE

Aby skorzystać z usługi Usługobiorca musi posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające możliwość połączenia z siecią WWW,
przeglądarkę internetową, konto poczty elektronicznej oraz program posiadający możliwość przeglądania dokumentów w formacie PDF (np. Adobe Reader).

VI. NOTA PRAWNA

Wykonując obowiązki nałożone na usługodawcę przez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) usługodawca podaje następujące informacje podstawowe:

Kancelaria Radców Prawnych Adamski, Leś-Soroka, Prasek spółka cywilna w Lublinie
ul. Legionowa 5/2, 20 – 053 Lublin
NIP: 712-306-80-80
REGON: 060256862
e-mail: m.adamski@radca.lex.pl

Radca prawny Marek Adamski posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego i jest wpisany do rejestru Radców Prawnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 1004.
Radca prawny Joanna Leś – Soroka posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego i jest wpisana do rejestru Radców Prawnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 1647.
Radca prawny Magdalena Prasek posiada tytuł zawodowy Radcy Prawnego i jest wpisana do rejestru Radców Prawnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 1653.

Zasady etyki zawodowej określone są w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, dostępnym pod adresem:
www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego