Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Odszkodowania

Przedmiotem działalności Kancelarii jest pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania za szkody osobowe, majątkowe, komunikacyjne oraz za błędy lekarskie. Zapewniamy fachową pomoc i doradztwo na każdym etapie postępowania.

W RAMACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG:

 • udzielamy porad prawnych,
 • pomagamy w ustaleniu wysokości należnych świadczeń,
 • pomagamy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • sporządzamy pisma w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem bądź innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę (zgłoszenia szkody, odwołania),
 • reprezentujemy poszkodowanych przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub placówką służby zdrowia w postępowaniu o wypłatę świadczenia,
 • kontrulujemy prawidłowość i terminowość działań ubezpieczyciela,
 • monitorujemy przebieg postępowania i informujemy Klientów o aktualnym stanie sprawy,
 • prowadzimy postępowania odwoławcze.

ZAŚ W PRZYPADKU SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO:

 • reprezentujemy Klientów przed wszelkimi Sądami,
 • sporządzamy pisma procesowe,
 • w uzasadnionych przypadkach, po konsultacjach z Klientami, zawieramy korzystne dla nich ugody,
 • w razie potrzeby wnosimy środki zaskarżenia.

Jesteśmy w stanie kompleksowo i profesjonalnie pomóc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, oferując najkorzystniejsze rozwiązania prawne i atrakcyjne warunki finansowe. Żeby zwiększyć swą skuteczność, w prowadzonej przez nas działalności współpracujemy m.in. z najlepszymi rzeczoznawcami samochodowymi oraz lekarzami.
Dzięki zatrudnianiu kompetentnych prawników i współpracy z innymi specjalistami jesteśmy w stanie pomóc w dochodzeniu roszczeń, oferując najwyższą jakość świadczonych usług. Pulecamy swoje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych, placówek służby zdrowia, zarządców dróg, terenów lub budynków, w których doszło do zdarzenia a także pracodawców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za szkody.

KANCELARIA POMAGA W UZYSKIWANIU NASTĘPUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ:

I. Z tytułu szkód na osobie, gdy w następstwie wypadku poszkodowany zmarł, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • renta z tytułu utraty całkowicie lub częściowo zdulności do pracy zarobkowej, renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego wskutek wypadku, renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej dla członków rodziny zmarłego,
 • zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego.

II. Z tytułu szkód na mieniu:

 1. W przypadku ubezpieczenia autocasco (AC) dochodzimy następujących roszczeń:
  • odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia bądź uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia,
  • odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich,
  • odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.
 2. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dochodzimy następujących roszczeń:
  • zwrot kosztów uszkodzonego pojazdu,
  • zwrot kosztów uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie wypadku przedmiotów, tj. odzieży, biżuterii czy też bagażu,
  • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego,
  • zwrot kosztów hulowania pojazdu,
  • zwrot kosztów dodatkowego badania technicznego po wypadku,
  • zwrot kosztów utraconych dochodów w wyniku utraty pojazdu będącego narzędziem pracy.

III. W przypadku ubezpieczenia osobowego dochodzimy następujących roszczeń:

 1. Przy ubezpieczeniu na życie – roszczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku.
 2. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW, zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych.

Jak wynika z naszego doświadczenia kwoty świadczeń (zadośćuczynień, odszkodowań czy rent) uzyskiwanych za naszym pośrednictwem, zwłaszcza po skierowaniu sprawy na drogę sądową są dużo wyższe, niż te wypłacane bez naszego udziału przez towarzystwo ubezpieczeniowe bądź inny podmiot odpowiedzialny za szkodę w toku likwidacji szkody.