Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Prawo spółek

Kancelaria doradza swoim Klientom na każdym etapie rozwoju prowadzonych przez nich organizacji.
Pomagamy w wyborze optymalnej dla naszych Klientów formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Obsługujemy i przeprowadzamy procesy tworzenia i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.
W razie konieczności pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Doradzamy przy bieżącym funkcjonowaniu spółek, wspieramy funkcjonowanie organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Zapewniamy wszechstronne doradztwo w opracowaniu efektywnych i bezpiecznych rozwiązań korporacyjnych, mających na celu zapewnieniu ładu korporacyjnego.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • doradztwo na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej
  oraz opracowanie wymaganej dokumentacji;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów zmian do umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie organów spółek – implementacja ładu korporacyjnego;
 • obsługę prawną przy organizowaniu i przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek;
 • przygotowywanie projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, uchwał wspólników i walnego zgromadzenia;
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek;
 • doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury kapitałowej spółek – podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana struktury właścicielskiej;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe spółek przed sądami w sporach korporacyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek;
 • opracowywanie projektów kontraktów menedżerskich dla osób zarządzających spółką.